Loading
Loading...

Algemene Voorwaarden DNA Kit Online van toepassing op de webshop

Artikel 1 - Algemeen

DNA Kit Online houdt zich bezig met het laten uitvoeren van (predictieve) genetische analyse en thuistesten ten behoeve van consumenten. Hierbij kan de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerven in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

De diensten zijn ten behoeve van consumenten die op basis van de uitkomst van analyse of test, hun leefstijl willen aanpassen teneinde eventueel toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen of het risico daarop te verminderen. DNA Kit Online stelt haar diensten ook beschikbaar aan klanten zoals externe artsen, klinieken en/of bedrijven.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Definities

Artikel 4 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 5 - Onderzoeken en de totstandkoming

Artikel 6 - Afwijkingen van en aanvullingen

Artikel 7 - Uitslag en uitslagtermijnen

Artikel 8 - Verzuim/ontbinding

Artikel 9 - Aansprakelijkheid DNA Kit Online

Artikel 10 - Prijzen

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Artikel 12 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 13 - Uitoefening herroepingsrecht door consument en kosten

Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 16 - Voorwaarden inzake uitvoering van DNA-test

Artikel 17- Onvoldoende DNA-materiaal

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Artikel 19 - Klachten

Artikel 20 - Betaling

Artikel 21 - Toepasselijk recht

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bloemstraat 79 7419 BV, Deventer

Tel: +31 (0) 20123123

Mail: info@dnakitonline.nl

Kvk: 08132353

Btw nummer: NL.199987282.B02

 

Artikel 3 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: De Voorwaarden, wordt verstaan onder:

 1. De cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DNA Kit Online in contact is getreden teneinde van de diensten van DNA Kit Online gebruik te maken; De klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DNA Kit Online in contact is getreden teneinde van de diensten van DNA Kit Online gebruik te maken voor haar eigen clientèle.
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DNA Kit Online en cliënt of klant in het kader van het product tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 3. Producten: genetische tests, thuistests en verder alle in dit kader relevante productaanbiedingen.
 4. Het consult: de door of namens DNA Kit Online uit te brengen genetische bevindingen en adviezen, diagnostische conclusies zoals vervat in het rapport.
 5. Overmacht: in alle redelijkheid kan worden verlangd dat DNA Kit Online haar verplichtingen binnen de afspraken met cliënt of klant, jegens cliënt nakomt. Indien zich omstandigheden zouden voordoen waarbij ten gevolge van overmacht DNA Kit Online niet in staat is haar verplichtingen jegens cliënt of klant geheel of gedeeltelijk na te komen, kan, ongeacht of deze situatie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, op redelijke wijze geen nakoming van DNA Kit Online worden verlangd.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
 7. Herroepingrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingrecht heeft.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 4 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen DNA Kit Online en cliënt of klant.
 2. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de cliënt of klant.
 3. De cliënt of klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 - Onderzoeken en de totstandkoming van een overeenkomst, annulering, betalingen, non acceptatie

 1. Een overeenkomst met DNA Kit Online komt tot stand zodra de cliënt of klant DNA Kit Online een opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van een genetische test welke opdracht door DNA Kit Online is aanvaard.
 2. De cliënt of klant de betalingstermijnen die door DNA Kit Online zijn gesteld.
 3. DNA Kit Online heeft het recht om cliënten of klanten te weigeren, dit om haar moverende redenen zoals het niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 6 - Afwijkingen van en aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door DNA Kit Online zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 7 - Uitslag en uitslagtermijnen

 1. De door DNA Kit Online opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van artsen of ander onderzoek beschikbaar zijn, is niet bindend.
 2. DNA Kit Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of vermissing van materiaal bij derden. Wanneer zich een dergelijk voorval voordoet en de oorzaak te wijten is aan het handelen van derden dan zal DNA Kit Online onder redelijke omstandigheden vervangend onderzoek aanbieden en alsnog een uitslag presenteren.
 3. De door DNA Kit Online aan de cliënt genoemde uitslagtermijn is slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 4. Wanneer uitslagen bekend zijn, draagt DNA Kit Online er zorg voor dat deze zo spoedig mogelijk met verklarende toelichting aan de cliënt worden meegedeeld.
 5. DNA Kit Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vorderingen die betrekking hebben op de inhoud en de uitslag van het onderzoek, noch voor de eventuele vertaling van het resultaat van het onderzoek.

Artikel 8 - Verzuim/ontbinding

 1. Indien de cliënt of klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is de cliënt of klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is DNA Kit Online gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld. DNA Kit Online is dan ook gerechtigd de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt of klant, zullen alle overeenkomsten met de cliënt of klant van rechtswege zijn ontbonden.
 3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van DNA Kit Online op grond van de wet en de overeenkomst.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1 en 8.2 zijn alle vorderingen van DNA Kit Online op de cliënt of klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en alle vorderingen van DNA Kit Online op de cliënt of klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DNA Kit Online gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid DNA Kit Online

 1. DNA Kit Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van uitslagen en de beoordelingen van in opdracht van DNA Kit Online werkzame artsen en/of laboratorium. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze door DNA Kit Online opgedragen krijgen.
 2. Na afronding van de onderzoeken kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts en/of laboratorium. DNA Kit Online zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties betreffende externe artsen.
 3. Cliënt of klant verklaart via de website voldoende geïnformeerd te zijn door DNA Kit Online, en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de verschillende analyses en testen met bijbehorende methoden.
 4. De eventueel door de cliënt ingeschakelde begeleiding van een lifestyle coach is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De cliënt is persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. De cliënt begrijpt dat fysieke training risico’s met zich meebrengt en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, het verlies van of schade aan eigendom en mogelijkerwijs zelfs de dood. DNA Kit Online sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door een coach verstrekte adviezen.
 5. De uitkomst van een genetische analyse verstrekt informatie over een gezondheidstoestand, en kan dus informatie opleveren over een mogelijke aanwezigheid van een aandoening die (gedeeltelijk) wordt veroorzaakt door genetische factoren. Het is daarom belangrijk de uitkomst van deze analyse altijd met een arts te bespreken.
 6. De uitkomst van het genetisch onderzoek doet een uitspraak over het relatieve risico op het verkrijgen van een bepaalde aandoening. De uitkomst garandeert niet of de cliënt in de (nabije) toekomst deze aandoening krijgt of niet krijgt. Daarvoor spelen meerdere factoren een rol.
 7. DNA Kit Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 - Prijzen

 1. Alle prijzen zoals vermeld in bijvoorbeeld brochures, de internetsite, prijslijsten, bevestigingen en/of offertes van DNA Kit Online zijn uitgedrukt in Euro en komen ten laste van cliënt of klant.
 2. Cliënt of klant verklaart akkoord te gaan alle kosten, inclusief bijkomende kosten, zoals vermeld op de factuur.
 3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen heeft DNA Kit Online het recht om prijsverschil aan de cliënt of klant door te berekenen.

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 4. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 12 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 13 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroepin

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 16 - Voorwaarden inzake uitvoering van DNA-test

 1. Door het toezenden van de DNA-monsters aan het laboratorium stemt de consument in met de uitvoering van het onderzoek. Het herroepingsrecht van de consument vervalt zodra het laboratorium met de uitvoering van de DNA-test is begonnen.
 2. Ondernemer zal uitsluitend overgaan tot het uitvoeren van de bestelde DNA-test nadat volledige betaling is ontvangen en op voorwaarde dat de consument de Algemene Voorwaarden DNA-test.nl heeft accepteert.
 3. Indien de consument naar de redelijke mening van de ondernemer en/of het laboratorium niet heeft voldaan aan de voorwaarden en/of vereisten voor uitvoering van de DNA-test; of indien het uitvoeren van de DNA-test naar de redelijke mening van de ondernemer en/of het laboratorium praktisch niet mogelijk en/of ethisch onverantwoord is; dan heeft de ondernemer het recht om van het doen uitvoeren van de DNA-test af te zien. De ondernemer mag, maar is niet gehouden de consument in de gelegenheid te stellen om de oorzaak van deze beslissing weg te nemen. Indien ondernemer definitief beslist niet over te gaan tot het doen uitvoeren van de DNA-test zal de ondernemer de prijs betaald door de consument terugbetalen.

Artikel 17 - Onvoldoende DNA-materiaal

Speeksel tests: Indien uit één of meer aan het laboratorium toegezonden DNA-monsters niet voldoende DNA-materiaal, of geen DNA-materiaal van een adequate kwaliteit kan worden verkregen om tot de uitvoering van de test over te gaan, dan zal ondernemer eenmalig kosteloos materiaal voor het afnemen van een nieuw DNA-monster (of nieuwe DNA-monsters) ter beschikking stellen en het nieuwe DNA-monster (of de nieuwe DNA-monsters) door het laboratorium doen analyseren.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer stelt overeenkomstig het aanbod en het bovenstaande kosteloos middelen voor de afname van DNA-monsters ter beschikking. Het gebruik door consument van andere middelen voor afname van DNA-monsters komt geheel voor risico van de consument. Ingeval van het gebruik van andere dan de ter beschikking gestelde middelen zijn de ondernemer en het laboratorium gerechtigd om niet tot uitvoering van de DNA-test over te gaan en, indien zij wél tot uitvoering van de DNA-test overgaan, zijn zij niet aansprakelijke voor het niet verkrijgen van resultaten of het verkrijgen van onjuiste resultaten.
 2. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist of onvolledig invullen van gegevens en het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door consument en/of andere te testen personen.
 3. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist en volledig informeren en verkrijgen van toestemming van alle te testen personen of (ingeval van minderjarigen) hun wettelijk vertegenwoordiger(s).
 4. De ondernemer noch het laboratorium is aansprakelijk indien de resultaten van een DNA-test door een rechter, overheidsinstantie of andere instantie niet als bewijsmiddel worden geaccepteerd.
 5. De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag betaald door of voor de consument voor het product of de dienst in verband waarmee de aansprakelijkheid van de ondernemer wordt ingeroepen.

Artikel 19 - Klachten

Klachten over diensten geleverd door de ondernemer (direct of via het laboratorium) dienen per post te worden toegestuurd aan het adres opgenomen in Artikel 2 van de algemene voorwaarden. Alle klachten dienen uiterlijk door de ondernemer te zijn ontvangen (a) binnen 14 dagen na bekendmaking van de testresultaten aan de consument; of (b) indien testresultaten niet aan consument zijn bekendgemaakt, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien binnen voornoemde termijnen geen klacht is ingediend zullen de diensten geleverd door de ondernemer geacht worden naar tevredenheid te zijn en worden geen klachten meer behandeld.

Artikel 20 - Betaling

 1. De cliënt of klant dient te voldoen aan de betalingstermijn zoals op de factuur vermeldt.
 2. Alle door DNA Kit Online in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt of klant is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DNA Kit Online op te schorten.
 3. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt of klant zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van DNA Kit Online op de cliënt of klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. De cliënt is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente ( in geval een klant geldt hier de wettelijke handelsrente) verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
 5. Indien de cliënt jegens DNA Kit Online in verzuim is, is hij verplicht DNA Kit Online de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Euro 150.
 6. Indien DNA Kit Online, nadat de cliënt of klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de cliënt of klant richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. AV DNA Kit Online
 7. Betaling dient ontvangen en bijgeschreven te zijn op het opgegeven bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.